Velkommen til lek, musikk, eventyr og formingsaktivitet og noen å prate med! 

Kom og bli med oss på Utebarnehage!
Se program under "Månedsplan".
Følg oss på Facebook.
 
Hver dag har vi:
- lek og aktiviteter
- samlingsstund
- måltid med medbragt mat

Pris: 
kr 30,- (hvis du har med 1 barn)
kr 50,- (hvis du har med flere barn)

Dere kan komme når dere ønsker og være så lenge dere vil innenfor åpningstida.
Ta med innesko og kom!

Mandag:
- Musikk og formingsdag
Første samling kl 10.30

Vi serverer frukt.

 Tirsdag:
- Bakedag
Vi baker rundstykker som vi spiser etter samlingen
Samling kl 10.30

Onsdag:
- Sporty, sang og dans-dag
Gymlek kl. 10.30
Vafler til lunsj.

Torsdag:
- Eventyr for store barn
og samlingsstund for de minste

Utedag etter påske og fram til høstferien:
Se eget program for utedagen

 

Åpen Barnehage

Hva er Åpen Barnehage?

• et barnehagetilbud for barn fra 0-6 år sammen med en voksen omsorgsperson

• en møteplass der de voksne kan bli kjent med hverandre og bygge sosiale nettverk

Hvorfor?

• Ingen andre perioder i våre liv lærer vi så mye på så kort tid som i de første barneårene. Barns naturlige måte å lære på er gjennom leken. Vi ønsker å skape en barnehage som gir tid og rom for at barna skal få leke sammen.

• Åpen Barnehage er et supplement til ordinær barnehagevirksomhet der flere får nytte av et barnehagetilbud uten å være tildelt ordinær barnehageplass.

Hvordan?

• Åpen Barnehage drives etter Lov om barnehage og Rammeplanen.

• Det forutsettes at barna har med en voksen omsorgsperson som har ansvar for barnet og tar del i leik og aktiviteter sammen med de ansatte.

• Til Åpen Barnehage kan dere komme så ofte dere vil og være så lenge dere ønsker innenfor åpningstida. Vi har ingen påmelding eller søknadsskjema.Det blir ingen trekk i kontantstøtte når dere bruker åpen barnehage. Vi følger skoleruta for ferie og fridager.

Vi har åpent
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
fra kl 9.30-13.30

Hver dag har vi
• lek og aktiviteter
• samlingsstund
• felles måltid med medbragt mat

Pris: 30,-kr (hvis du har med 1 barn)
50,-kr (hvis du har med flere barn)

Ta med matpakke og innesko og kom!

Åpen Barnehage eies av
Haugesund KFUK-KFUM.
Adresse: Haraldsgt.70, 3.et.
Tlf. Åpen Barnehage: 992 32 914
Tlf. Haugesund KFUK-KFUM: 52 72 18 45
e-post:aabhaugesund@kfuk-kfum.no
www.kfuk-kfum.no/haugaland

Barn og språk


La språkopplæringen bli en lek!


Gjentakelser gir trygghet og språklige resultater. Språk tilegnes gjennom aktiviteter i mange varianter. Språkforskning har vist at et ord bør oppleves rundt 60 ganger i meningsfylte situasjoner før det fester seg.

Barn lærer av hverandre.
Barn får lyst til å lære språk når de leker
med andre barn.
De trenger språket for å uttrykke seg.
Når barn leker sammen, bruker de språk
og mimikk for å forstå hverandre.


Vi har mange former for språk:
• Le, rope, gråte, synge
• Uttrykke oss uten ord ved hjelp av kroppsspråk og mimikk
• Hoppe, danse sammen
• Lage mat sammen


Gode arenaer for språkinnlæring:
Lekende samspill foregår i daglige situasjoner.
Små barn gir uttrykk for hva de mener
• under måltid
• under av- og påkledning
• når barnet sitter på fanget ditt


Barns medvirkning og ytringsfrihet:
Barn uttykker seg gjennom lek.
Lekende handlinger er barnas uttrykksform.
Frarøves barna muligheten for å leke,
for å ha noen å leke med,
eller for å få tid og rom til å leke,
frarøves de også noe av ytringsfriheten
og muligheten til medvirkning.


Å verdsette barns lek har en etisk dimensjon:
Hvis vi ikke viser respekt for de erfaringene
som er eksistensielt viktige for barna,
hvis vi ikke strekker oss mot å forstå
hva de uttrykker i lek og lekende samspill,
så handler vi faktisk uetisk.


Språklig kompetanse:
• å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning, problemløsning og læring og som uttrykk for egne tanker og følelser.
• At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket.


Morsmål:
Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder.
Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse.


Norsk som andrespråk:
I lek bruker barna ofte variert og komplisert tale.
I samhandling mellom barn er det viktig å bli forstått.
Felles opplevelser og aktiviteter gir
unik mulighet for kommunikasjon mellom barn.
Barn lærer av hverandre.


Dette kan du gjøre sammen med barnet ditt:

• Les barnebøker, pekebøker, fortellingsbøker
• Gå til biblioteket sammen/ lån bøker
• Les rim og regler
• Syng barnesanger / hør på cd
• Spill spill/brettspill
• Se barne-tv sammen
• Bruk pedagogisk programvare for datamaskin/dataspill
• La barnet få leke med andre barn

Barn med flere språk

Hvorfor må barnet mitt lære norsk?
• Det er viktig at barn lærer seg norsk når de bor i Norge. Tospråklige barn trenger ekstra norskopplæring fordi de må lære to språk samtidig.

• Morsmålet er hjertespråket ditt. Du er ditt barns morsmålslærer.

• Alle barn kan lære to eller flere språk samtidig, men det er ikke vanlig at man lærer begge språkene like godt. Å beherske flere språk er en verdifull ressurs både for barnet og for samfunnet. Det er lettere å lære et nytt fremmedspråk når du er tospråklig. I Norge begynner barna å lære engelsk allerede i første klasse.

• Det tar lang tid å lære et nytt språk. Det er derfor viktig å komme tidlig i gang med opplæring i norsk. Etter to år kan barnet snakke om hverdagslige ting på andrespråket (norsk). Men det tar fem til sju år å utvikle andrespråket så godt at barnet kan bruke språket til tenkning, problemløsning og læring. Da har barna lært nok til å følge med i den vanlige undervisningen på skolen.

• Den norske regjering (St.meld.nr 23 2008-2009) har som mål at ”alle barn bør beherske norsk før de begynner på skolen”.

• For at barnet ditt skal få best mulig språkstimulering må det få god kontakt med norske barn. Når barnet leker sammen med norske barn, vil det få lyst til å lære norsk. Barn lærer av hverandre.

• I dag går de fleste norske barn i barnehage store deler av barndommen. Alle norske barnehager har plikt til å gi barna norskopplæring. Vi vil anbefale at barnet ditt går i barnehage noen år før skolestart. Der får barnet ditt leke med andre barn samtidig som de får den norskopplæringen de trenger for å kunne mestre skolehverdagen.

Dette kan du gjøre sammen med barnet ditt:
• Lese norske barnebøker, pekebøker, fortellingsbøker / låne på biblioteket
• Lese norske rim og regler
• Synge norske barnesanger / høre på cd
• Spille spill/brettspill med norsk språk
• Se barne-tv sammen med barnet ditt
• Bruke pedagogisk programvare for datamaskin/dataspill
• Leke sammen med norske barn